• oscarcreations zet de puntjes op de i
  My Image

  oscarcreations

 • oscarcreations zet de puntjes op de i
  My Image

  oscarcreations

 • oscarcreations voor het puntje op de i
  My Image

  oscarcreations

Privacy verklaring

Onze privacy verklaring beschrijft hoe oscarcreations, gevestigd aan Dwarsweg 49 te Overberg (hierna te noemen 'oscarcreations'), omgaat met uw persoonsgegevens. Indien u akkoord bent gegaan met deze privacy verklaring en ons cookie beleid, en u wenst dit te herroepen, dan kunt u op elk gewenst moment uw akkoordverklaring intrekken.

Gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens
oscarcreations respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier, telefoon of e-mail of wanneer u van ons een product of dienst afneemt (administratie en facturering), of ons verzoekt informatie of een offerte te verstrekken. oscarcreations verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring beschrijven wij welke gegevens oscarcreations verwerkt, de wijze waarop en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden gebruikt.

oscarcreations gebruikt uw persoonsgegevens nimmer voor andere doeleinden dan waarvoor u ons uw persoonsgegevens heeft verstrekt. Vraagt u oscarcreations om informatie over diensten of producten, of verzoekt u ons tot het verstrekken van een offerte, dan verwerkt oscarcreations uw persoonsgegevens zodanig dat wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Verstrekt u ons een opdracht tot het leveren van een product of dienst, dan verwerkt oscarcreations uw persoonsgegevens zodanig dat wij u het gevraagde product of de gevraagde dienst kunnen leveren.

oscarcreations kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over nieuwe producten of diensten die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Wanneer u geen prijs stelt op toezending van deze informatie, kunt u dit aan ons doorgeven via admin@oscarcreations.com.

Persoonsgegevens verzamelen wij onder meer:
• voor het verzenden van onze nieuwsbrief (momenteel nog niet van toepassing)
• om u te kunnen bellen, appen, e-mailen of post toe te sturen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
• om u (op uw verzoek) te kunnen informeren, bijvoorbeeld over (wijzigingen van) onze producten en/of diensten
• om u producten en/of diensten te kunnen leveren

oscarcreations verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen en (werknemers, bestuurders en vertegenwoordigers van) zakelijke klanten met wie zij een (potentièˆle) klantrelatie onderhoudt.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Contactformulier
Op onze website kunt u een contactformulier invullen voor het aanvragen van informatie of het indienen van een verzoek tot het leggen van contact (bijv. het maken van een afspraak). De gegevens die concreet worden verzameld zijn de verplichte velden die zijn gemarkeerd met een asterisk: bedrijfsnaam (indien van toepassing), naam, e-mail adres alsmede hetgeen u ingeeft in het vakje "uw vraag". Uw (mobiele) telefoonnummer wordt alleen door ons geregistreerd wanneer u deze opgeeft in het niet verplichte veld. De als verplicht gemarkeerde gegevens zijn minimaal benodigd omdat wij zonder deze informatie uw verzoek tot het opnemen van contact en/of het leveren van informatie niet in behandeling kunnen nemen.

Nieuwsbrief (nog niet van toepassing)
U kunt zich via onze website aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief die wij u enkele malen per jaar via e-mail toesturen. Voor de aanmelding is registratie van uw (bedrijfs)naam en e-mailadres vereist. Onze nieuwsbrief informeert u over onze producten en diensten en andere actuele of mogelijk relevante informatie. In de nieuwsbrief is de mogelijkheid opgenomen om uw gegevens te wijzigen of u desgewenst af te melden voor onze nieuwsbrief.

Contact en communicatie via telefoon, post of e-mail
Wanneer er op enig moment sprake is van telefonisch contact of schriftelijke of elektronische communicatie (correspondentie per e-mail of post), dan registreren wij indien nodig, bijvoorbeeld voor het leveren van een product of dienst, de door u verstrekte persoonsgegevens zoals (bedrijfsnaam), naam, aanhef, indien van toepassing titel, afdeling en functie, alsmede adresgegevens, e-mailadres(sen) en/of telefoonnummer(s).

Dienstverlening
Wanneer u oscarcreations opdracht geeft tot het leveren van een product of dienst, administreren wij uw persoonsgegevens voor doeleinden die noodzakelijk zijn voor het onderhouden van de klantrelatie en het kunnen uitvoeren van de versterkte opdracht tot levering van de gevraagde product of dienst. Wij registreren daarvoor uw bedrijfsnaam (indien van toepassing), naam, aanhef, titel (indien van toepassing), afdeling en functie (indien van toepassing), inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel, alsmede (zakelijke) contactgegevens zoals telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en eventuele social media contactgegevens.
Ingeval opdracht tot levering van een website of andere online producten/diensten, registreren wij tevens server- en ftp gegevens, en het ip-adres t.b.v. optimale dienstverlening.

Gegevensbeveiliging
Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. oscarcreations verwerkt en beveiligd uw gegevens met zorg. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies
De website van oscarcreations maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar de browser van de bezoeker wordt verstuurd en op hun computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Meer over cookies leest u in ons cookie beleid.

Websites van derden
Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die u via hyperlinks op deze website kunt bezoeken. oscarcreations kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees daartoe de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Verstrekken of verzamelen van gegevens aan derden
Soms zijn wij bij het uitvoeren van een door u verstrekte opdracht genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens door te geven aan een betrokken derde partij. Voorbeeld: geeft u ons opdracht tot levering van een product, dan zullen wij op enig moment uw adresgegevens moeten doorgeven aan het verzendbedrijf dat voor ons de verzending verzorgd. Wanneer verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is, dan vindt dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.
Wij werken uitsluitend samen met derden (dienstverleners, handelspartners) die zijn gevestigd in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER).
Aanvullend op bovenstaande kan oscarcreations om te voldoen aan een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak genoodzaakt zijn persoonsgegevens te verstrekken of te verzamelen. Persoonsgegevens worden door oscarcreations nimmer doorverkocht.

Bewaartermijn
oscarcreations bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij wettelijke bepalingen anders vereisen. Na volledige afwikkeling van een informatie- of offerteaanvraag, volledig afgehandelde opdrachten, leveringen van producten of diensten, of overeenkomsten van welke aard dan ook, worden uw voor dit doel verwerkte persoonsgegevens – met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen alsmede eventueel van toepassing zijnde fiscale en/of handelsrechtelijke bewaartermijnen – gewist, danwel gearchiveerd indien u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Persoonsgegevens worden niet langer dan 12 maanden bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft op grond van de bepalingen in de AVG het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten beperken of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u het recht hebt om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in een gangbaar en machineleesbare vorm te verkrijgen, alsmede het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan admin@oscarcreations.com.
Om ons ervan te verzekeren dat genoemd verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om identificatie. Wij vragen in dat geval een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de machine leesbare reeks nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Klachten
In geval van klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door oscarcreations heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens
Heeft u vragen over deze privacy verklaring en/of de wijze waarop oscarcreations uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u met ons contact opnemen via admin@oscarcreations.com of u schriftelijk richten aan:

oscarcreations
Afd. Administratie
Dwarsweg 49
3959 AE Overberg

oscarcreations is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30120272.

Wijzigingen privacy verklaring
oscarcreations behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy verklaring. Raadpleeg deze privacy verklaring geregeld, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy verklaring is bijgewerkt en geldend per 21 oktober 2019.


Intrekken akkoordverklaring


Indien u akkoord bent gegaan met onze privacy verklaring en ons cookie beleid en u wenst uw akkoord in te trekken, klik dan op 'intrekken akkoord'.

N.B. Het is te allen tijde mogelijk om op een later tijdstip alsnog akkoord te gaan met onze privacy verklaring en ons cookiebeleid.

Adresgegevens

oscarcreations
Dwarsweg 49
3959 AE Overberg
Nederland


Contact

Adresgegevens

oscarcreations
Dwarsweg 49
3959 AE Overberg
Nederland


Contact

06 5051 5105
0343 482482
me@OC


This website designed & powered by oscarcreations ©2022

23-06-2024 14:02

This website designed & powered by oscarcreations ©2022

23-06-2024 14:02

Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor een goede werking van deze website en om uw gebruikservaring te optimaliseren. U stemt in met onze privacy verklaring alsmede ons cookie beleid door op 'akkoord' te klikken. U kunt uw akkoordverklaring te allen tijde intrekken. Lees voor meer informatie onze privacy verklaring en ons cookie beleid.